سهراب mj – گنگش بالاست {دانلود آهنگ گنگش بالاست از سهراب mj}

دانلود آهنگ جدید سهراب mj بنام گنگش بالاست[اینترو]رکوردِببین انقدر أ ما نرو بالا[کروس]برمیدارن فاز کل کل بامآرزش این بود باشن از اول جام نهصدر صدر جدول جام و میبرماونو بالا سرم میگم دست تنهام این بالاهی حاجی گنش بالاستبیت نابیه گنگش بالاستبرنامه باشه سنگش با ماستپس نکن دیگه تنگش داداش[ورس یک]حرص نخور واسه قلبت خوب نینه من این کارِ بودم توو یه الف بچه بودیمنتظرن من سوتی بدمولی‌ یجا میبیننم میگن کوچیکتممن لوطی اومدم میخوام لوطی برملفظامو میتونن مثِ طوطی بگن ایناحفظن خواب دیدن توو تیمتمیهو شاخ میشن رو بیت منواسه خودم هر تازه کاری دیس بهم میدادچون صدام اگه بیاد تووی سیستم می*ادفازم گنگ این سیس بهم میادنمیندازن اینجا یه ۲۰ سنتی پاتفاز روشن فکریاینا خوشن جدیدو تا فُحش بدیمیاد خوشم خیلی‌ مناینا توو جو لفظ قلمنمیبرمشون من با یه بچه بغلم (چی)خیلی‌ وقته ازم ۱۰ یک عقبنپاپیون میشن بخوان دست به یقم شننه نرفت دستم بالاتسلیمم نشدم من اصلا تاحالا (هیچوقت)رد شدم أ این دست اندازاهمه صد من غازاهمه خفن بازاموندن همشون دست به دهنولی‌ تهش فقط برام باید دست بزنن نه[کروس]برمیدارن فاز کل کل بامآرزش این بود باشن از اول جام نهصدر صدر جدول جام و میبرماونو بالا سرم میگم دست تنهام این بالاهی حاجی گنش بالاستبیت نابیه گنگش بالاستبرنامه باشه سنگش با ماستپس نکن دیگه تنگش داداش[ورس دو]خیلی‌ دوست داری مثِ ما بشی‌بگو بینم چیه استراتژیت (چیه)فن بودی الان فن میخوای‌ بزنی‌منو ببینی‌ که میگی‌ سم بیار بزنیممیخوای‌ ضایع کنی‌ مارو واسه چی‌اگه من نبودم نداشتی‌ کارو کاسبی کهپ سبکم اینه تا کَش تامینهاینا دست گرمیه برام تهش تمرینهر لفظیم میام سریع هشتگ میشهفک درگیره اوضاع بد عجیب دیگهنه این چا*یا به ما نمیخورنتیز شدن جدیدا پَ چرا نمیبرناینا فقط ماله زرایه بیخودنمیکشمشون من یه روز اراده می‌کنمصدامو داری أ بچگیتتوو مستی و خماریو نشگیتحالا میخوای‌ بشی‌ دست به جیباسممو بیاری باس بدی حق فیتطرف دنبال مفته حاجیهبگم بدخوامی که برام افته لاتیه ،والا[اوترو]چی میگن اینا باباکی اومده هاکی اومده بودمیخوان جات باشن ام جیمیخوان باهات باشنهی حاجی گنش بالاستبیت نابیه گنگش بالاستبرنامه باشه سنگش با ماستپس نکن دیگه تنگش داداش

دانلود آهنگ جدید تیک تاک بنام ایست

[کروس]فک کردی منی و اینجام پیسته داداشکسی توو کاره کارت نیست یه داداشطرفم نیا واست ریسکه داداشپس ایست ایست ایستِ داداشتو اسمت خارج از لیسته داداشتوو بازی ترکیب من فیکسه داداشتو نرو چرخاتم وایمیسه داداشچون ایست ایست ایستِ داداش[ورس یک]نمیتونی پیاده شی سریع برام بشمریهرچی که داری باید سریع قلافش کنینمیتونی اینجا رد کنی چیزیباید هرچی توو جیبته رو همینورا وِل کنییه جوری میبرمت با وصیغه ام نیایوکیلم نخوای عین وضعیت الانهمه چی ردیفه یا رو ریسیکیم خَشجاده تمومه ماهم ایستیم تَشحرفام محکمه کلمات رو بیتِبه حساب نمیای چون عددات کوچیکهفلو رو نکردم که خفناش توو جیبهدنبال قافیه بیا هست داشمن لفظ میام بدزدی زیاد از لاشولی بازم نیست از دیس میس خبریاینا کاسه ی داغن و میارن آشپر میشه ریه از دود فضا میرسن زودشبا میشه تَش خوبسرا میره بد جورسگا میکشن بوزیره فک هوک داشمیدیم دیه 100 چوق جاشتا میگیره میگه ممنون داشهرچی که فکر کنی فراوون دارمبه ما نمیخوری ولی برامون شاید[کروس]فک کردی منی و اینجام پیسته داداشکسی توو کاره کارت نیست یه داداشطرفم نیا واست ریسکه داداشپس ایست ایست ایستِ داداشتو اسمت خارج از لیسته داداشتوو بازی ترکیب من فیکسه داداشتو نرو چرخاتم وایمیسه داداشچون ایست ایست ایستِ داداش[ورس دو]من نیومدم بالا داش با آمار فیکتو تنها طرفدار واقعیت مامانتهیه ذره کلاتو بالا بده میبینیخشی نیومده تاحالا مثلشوقتی تو میخونی من خندم میگیره شرمندموای داره میشه کم کم جنگبنگ بنگ بنگفاز تورو میگیرن چند تا رفیقات آهتیم تو *م تنها که بیامتورم میشناسن هرجا اکیپاواسه اینه سوژه طنز اخبار ایرانیمن بالا ابرام نیستم هوا دیگه تو منبیتامم نمیزنم من حنی دیگه خودماز حاشیه گُم برو کنار خشی الان میده بمب بمبنمیفهمن چرا منم نمیفهم چراطرفدار ما تورو حتی نمیشنون یه باربعد میای لفظ کی میشه سیم قطعبیاد برفکَش بیاد بذار شب بیامبالا سرت در میاد تشجلو پستی یا لَشبزار لفظ بیاد فاز جنگی وباهات کاری میکنم که از عرش بیای فرش[کروس]فک کردی منی و اینجام پیسته داداشکسی توو کاره کارت نیست یه داداشطرفم نیا واست ریسکه داداشپس ایست ایست ایستِ داداشتو اسمت خارج از لیسته داداشتوو بازی ترکیب من فیکسه داداشتو نرو چرخاتم وایمیسه داداشچون ایست ایست ایستِ داداش

اپیکور شبیه من | دانلود آهنگ شبیه من از اپیکور

دانلود آهنگ جدید اپیکور بنام شبیه من[ورس یک]پات بالاخره شد دیگه سُستدیدی از هرکی خوردی جلوستپی چی داشی ببره پشمهاینجا کسایین که جلوشون گرگ میشه بُزهر بار گفتی باید بد باشیوقتی دیدی دورت شده هرچی آدم هست ل*شیمیشینی با خودت میگی فردا چیرویاهاتو فقط دیدی تووی نقاشی[پُل]مردم همینن حاجی همیننخودتم بکشی میخوام خوبِ تورو نبیننمن که بد شدم همه واسم غریبنمیخوام اینارو بفهمی بشی یکی شبیه منمردم همینن حاجی همیننخودتم بکشی میخوان خوبِ تورو نبیننمن که بد شدم همه واسم غریبنمیخوام اینارو بشنوی بشی یکی شبیه من[ورس دو]سره ظهر یه ذره شلیه روز دیگه اومد نشدی تو یه پسر گُلانگار تا وقتی توو رگ خون داری بدیهنوزم نیستی مورد تایید مامی ددیآه میری بیرون سرت انگار باروتهوقتی راه میری میبینی همه نگاها روتهعین سِگا هنوز توو سر شورش در شهرانقدر رد کردی در بیاد شورت أ شهرمثل شینوبی انگار میخوای نصف کنی همروریشه رو نمیبینی حتی حس کنی تنه روپی دا* پول یکی بیاره یه گیفتیهنوز تحت تاثیر پی آی اف فیفتیمیشی جیمز باند میشی بتمنگارد میگیری رو همه میگی لطمنبگو داشی تو دیدی توو آدما چیهمون آدما که فقط زندن با حواشیجمع دورت ولی همینه دردتکه میخوره توو ذوقت یهو سنگینه قلبتپس جیمبو جیمبو با بای توو لاکتوو اتاق تنهایی باز توپاک[کروس]الان داشم رفته لعنتی بذار منم برم پیشِ اونهمه داداشام رفتن نمیدونم چرا نمیارم گیرشونبا خونِ دل هدفارو میساختم و پِی و میچیدم زیرشونکلِ مسیرو بلدم بچه تو میخوای بهم بدی چی نشون[ورس سه]گفتی هرکی بده با خودشه نشی هارگفتی اگه کینه توو دلته نه بیارمشکلا دونه دونه میریختن أ دیوارولی تو بازم میرفتی جلو أ دیواردرده رفیقو کشیدی به دوشنمیخواستی پشتش بزنن تو بشینی یه گوشحالا پشت به پشت میزننت یکی دیگه نوشداد بزن ولی کسی نی به گوشروزا شب شد و میگی باز چرا بیکاریشبِ صبح میشه بازم زا به راه بیداریفکر گذشته آینده جا به جا چی داریلوکی لاکم نبودی بگیم را به راه میاریآه بگو همه بکنن ازتبگو فقط میخوام بزنم وسطبگو میام میرن همه اینا داش مسافرنتو هنوز زنده ای بگو لاشخورا برنهنوز خدا هست اگه نبود نمیشد که ببینینمیشد که راه بری نمشید که بشینینبودی که بخوای کجی نشینه لبتبازم أ دیوار برو داشی بقیه چپت[کروس]الان داشم رفته لعنتی بذار منم برم پیشِ اونهمه داداشام رفتن نمیدونم چرا نمیارم گیرشونبا خونِ دل هدفارو میساختم و پِی و میچیدم زیرشونکلِ مسیرو بلدم بچه تو میخوای بهم بدی چی نشون[پُل]مردم همینن حاجی همیننخودتم بکشی میخوام خوبِ تورو نبیننمن که بد شدم همه واسم غریبنمیخوام اینارو بفهمی بشی یکی شبیه منمردم همینن حاجی همیننخودتم بکشی میخوان خوبِ تورو نبیننمن که بد شدم همه واسم غریبنمیخوام اینارو بشنوی بشی یکی شبیه من

یاس – اصالت | دانلود آهنگ اصالت از یاس

دانلود آهنگ جدید یاس بنام اصالتما تو حصار همتو توو حصار منمن تو حصار تنمی خواد بذاره کمپشتِ نقاب تنگمنم نظاره گرعدالت مُرد ، صداقت مُردشرافت مُرد ، قناعت مُرددرایت مُرد ، سخاوت مُردنجابت مُرد رفاقت مُرد ، قضاوت بُردحسادت بُرد ، حماقت بُردحکایت بُرد ، وقاحت بُردجنایت بُرداصالتت کواصالتت کواصالت و گم کردم من زیر پوسته های این شهرقرق جبر بلوف و جعلدروغ محض شنود و شکجنون و جنگ بلوغ جهل جلو چشممغرور در شرف مرگتومور درد قلمبه ترحدود صد تا رخ دارمنمی دونم کدومشماین بالا ابر و مه مضطرب از تو لهمنزجر از خونه مثل مار از پونهدر پی روزنه پشتِ سر پر تنشپیش رو ممتنع سرنوشت مبهمهمثل برق و باد گذشت و داستانم همین شدتو حیاط خونمون حتی آسمانم زمین خورداز اون طرف آینده شد از آن کیاما نشستیم به دوخت و دوز پارگی هامخلص واقعی جاشو داد به ناخالصی‌ هاعمق وجودم ظلمات مثل غار سیاهبا این حال با این دنیا دارم کار زیادرفتنی از نگاه مقابل داره میادنقشه ها ابترن رهسپار سفرمشرح حال رفتنم از نگاه دفترممی درم روکِشت این ترک رو بشهخوار شدم تو چشت خار میشم تو چشتبرگ و ساقه آدمه ولی مرده ریشه هاکه جاشو داده به خوی و خصلت گرگ بیشه هازبون به فرم نیش مار و گربه میشه هارمیشکنیم همو و می رقصیم رو خرده شیشه هانامحسوس بد شدم طوری که عادی شه روندمدیگه واسم مهم نبود حتی آتیش جهنمواسه چاله های خودم چاه جدید کندمخیلی وقته تو زندونِ خودم وکیل بندممقتدر توی قاب منفجر تو نقابکوچه ها توی خواب کوچ ما به سوی خاکدیگری این خونست حرف نزنمی دونم که دارم یه کتاب نو رواز وسط می خونماصالتت کواصالتت کواصالت منو خاطره گرفتکه به ارق به اعتقاداتم خاتمه بدهپرتوی مثلث خونه و رفیق و مدرسهجادوم کرد و گفت به قافله برسمیتی که راه می رفت یه باطن کرختحس می کنم الان دیگه باطله طلسمتاریخ بهم می گه پی عدالت نگرداز روز ازل حساب بکن لغایت ابدقانون گذار بی قانون ما حامی قانونیمولی قصه عوض میشه وقتی خالیه جا نونیوقتی شک داری به خودت یعنی اسوه هراسیشرایط مسببه که دیگه نخبه نسازیماینه که جای ذوق و پول و کار و شغل اساسینشستیم به تماشای پای لخت مجازیواسه شب امتحان می خونی جدول ضربفردا نماز می خونی واسه شب اول قبرآهنگ فله ای می خونی واسه شب کنسرتهمه چی واسه کسب تکلیفه نه از ته قلبقبل ارتباط دک قبل استعداد سَدقبل اعتماد شک قبل احترام چکو فهمیدم و ماحصلش قبل افتخار ننگآموزش غلط جامعه رو استعمار کردچکیده های تجربه هامون رو پس میدیم با شعرمهم نیست رو آهنگام می خواد چه تصویری باشهفیلما هیچ کدوم وصف شعر ما نمی شدنتو لحظه های ما همه صحنه ها واقعی بودنکه گرون تموم می شد واسه من رویا دوستتا سوال به موندن یا رفتنیه گل یا پوچاینجا مثل یه کوسه بزرگم تو آکواریوماونجا یه ماهی کوچیک تو عمق اقیانوسچه بی مزه مسیری که راز و معما نداشتانتظار توام با تلاش یعنی امیدولی این‌ کلمه رو اجتماع انتظار نامیدهاینجا واژه امید بوی نا میده

دانلود آهنگ جدید شایع بنام تلو

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای شایع بنام تلو با بالاترین کیفیت
دانلود آهنگ تلو از شایع
این آهنگ یکی از تراک های آلبوم اوردوز 3 میباشد

Download New Music Shayea – Telo
دانلود آهنگ تلو با کیفیت 128 و 320 بهمراه پخش آنلاین و متن آهنگ

نوشته دانلود آهنگ جدید شایع بنام تلو اولین بار در ایران ترانه. پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید رض به نام نسل من

دانلود آهنگ جدید رض به نام نسل من[ورس یک]نسلِ من نسلی کهوضع به اصلیه کهاون نسل کلِ هستیِ کهفقط ما وقتی که کهگذاشتن سرش ضربدر روشکه کود شد بعد کوشگفت برا درد مغز بکن فروشبرای درده محض کردم فروشتووی کودکی که تنها موندبا خوده هیولا جعبه ی جادوپدر و مادر اون بیرون در پی هیاهونگران که چی میاد سره بچه هامونشب میومدن خونه خسته داغونکوفته روی گاز وسط شالودهرچند گرم بود یه چی براش میسوختنسلِ من بود میسوخت آروم[کروس]نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من سوختنسلِ من نسلِ من سوختنسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من سوخت[ورس دو]نسلِ من طعم همه چیو کشیدشما صورت بودید فقط چشیدنگاه کردید وقتی ماشرو کشیدوقتی طنابو کشید وقتی صلیب و کشیدمیخکوب روی توپنتیجه اش روز قبل مکتوباون چه آویزون بود فک بودنسلِ من نسلِ من این وسط مشکوکیه روز به تحقیق یه روز به خستگییه روز دیگه یه گوشه لش بودسعی کرد همه چی رو واضح بیبینهبا اینکه اونچی که دادن دستش میکرد تهش دودهدف روشنیِ حقیقت گفتنیِوقتی تاریکی هی میشه تکراربرای روشنی یه نسل سوختنیه[کروس]نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من سوختنسلِ من نسلِ من سوختنسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من سوخت

امیر خلوت – بی رنگ

دانلود آهنگ جدید امیر خلوت بنام بی رنگ[ورس یک]وا میستی روبرو آیینهمیخونی کلی حرف توو نگاهشتکون میخوری میپوشی کفشومیزنی بیرون از خونه بازمیبینی همه چی بی رنگهدل با چشما میجنگهمیبینی هرچی سنگهواسه پاییه که میلنگهاینجا خبر از عقاب و گرگ نیآهو میزاذه ک*ن شیرتو رو میکنه هوای خونه پیرجون به جونت میکننأ جونت سیر میشیآدما آدم رو پیر میکنن وآدم و از آدما سیر میکننمرغ عشق اسیر میکننعقاب و زمین گیر میکنن اهاینجا باخت یه معنیه تازه کمترتوو سینه ها پیِ هیچی نباشاینجا رازه راز جنگلنخوری میخورن ، نکنی میکنننزنی میزنن ، نبری میبرنعسل بزاری دهنشوناونو تو صورتتون تگری میزنن نه[کروس]چیشد عشق توو نگاه مادر مردتیر زمونه صاف اومد و وسط فرق باور خوردچیشد که منو تو باختیمچیشد که داور بردبغض گلوم و ول نکرد و حنجرم پر تاول شد[ورس دو]زشته زمین و میباره برفمیپوشونه خدا و بیچاره کبکخر میکنه خودشو چی ؟نبینه میبره گلشو کی ؟حال و روز خیلی أ ماسحال و روز خیلی شباسوقتی دلت نیس پیشتگونه هات که خیس میشهقاطی میشه اشک و دودپَر میکشه رنگ و روتحس میکنی رسیدی تهشتموم خوابایی که دیدی پشمسرد میشه دست و پاتکاسه ی خون جفت چشاتنمیکنه تو رو آروم هیچینمیاد زیر بارون هیچکی پا به پاتخالی میکنن پشت تو حتی سایه هانه داری دل موندن نه داری نفس جاده ها روتمومی نداره گلایه هاتتمومی نداره کنایه هاشونآه از ما گذشتولی نبینم غرقی مشتیوا کن أ هم اخمات و مردبا یکم صبر با یه لبخندسرپا بمونی هر از گاهنبینم غرقه کشتیاتبگو فتبکلت الی الله

دانلود آهنگ جدید شایع بنام تلو

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای شایع بنام تلو با بالاترین کیفیت
دانلود آهنگ تلو از شایع
این آهنگ یکی از تراک های آلبوم اوردوز 3 میباشد

Download New Music Shayea – Telo
دانلود آهنگ تلو با کیفیت 128 و 320 بهمراه پخش آنلاین و متن آهنگ

نوشته دانلود آهنگ جدید شایع بنام تلو اولین بار در ایران ترانه. پدیدار شد.

امیر خلوت – بی رنگ

دانلود آهنگ جدید امیر خلوت بنام بی رنگ[ورس یک]وا میستی روبرو آیینهمیخونی کلی حرف توو نگاهشتکون میخوری میپوشی کفشومیزنی بیرون از خونه بازمیبینی همه چی بی رنگهدل با چشما میجنگهمیبینی هرچی سنگهواسه پاییه که میلنگهاینجا خبر از عقاب و گرگ نیآهو میزاذه ک*ن شیرتو رو میکنه هوای خونه پیرجون به جونت میکننأ جونت سیر میشیآدما آدم رو پیر میکنن وآدم و از آدما سیر میکننمرغ عشق اسیر میکننعقاب و زمین گیر میکنن اهاینجا باخت یه معنیه تازه کمترتوو سینه ها پیِ هیچی نباشاینجا رازه راز جنگلنخوری میخورن ، نکنی میکنننزنی میزنن ، نبری میبرنعسل بزاری دهنشوناونو تو صورتتون تگری میزنن نه[کروس]چیشد عشق توو نگاه مادر مردتیر زمونه صاف اومد و وسط فرق باور خوردچیشد که منو تو باختیمچیشد که داور بردبغض گلوم و ول نکرد و حنجرم پر تاول شد[ورس دو]زشته زمین و میباره برفمیپوشونه خدا و بیچاره کبکخر میکنه خودشو چی ؟نبینه میبره گلشو کی ؟حال و روز خیلی أ ماسحال و روز خیلی شباسوقتی دلت نیس پیشتگونه هات که خیس میشهقاطی میشه اشک و دودپَر میکشه رنگ و روتحس میکنی رسیدی تهشتموم خوابایی که دیدی پشمسرد میشه دست و پاتکاسه ی خون جفت چشاتنمیکنه تو رو آروم هیچینمیاد زیر بارون هیچکی پا به پاتخالی میکنن پشت تو حتی سایه هانه داری دل موندن نه داری نفس جاده ها روتمومی نداره گلایه هاتتمومی نداره کنایه هاشونآه از ما گذشتولی نبینم غرقی مشتیوا کن أ هم اخمات و مردبا یکم صبر با یه لبخندسرپا بمونی هر از گاهنبینم غرقه کشتیاتبگو فتبکلت الی الله

دانلود آهنگ جدید رض به نام نسل من

دانلود آهنگ جدید رض به نام نسل من[ورس یک]نسلِ من نسلی کهوضع به اصلیه کهاون نسل کلِ هستیِ کهفقط ما وقتی که کهگذاشتن سرش ضربدر روشکه کود شد بعد کوشگفت برا درد مغز بکن فروشبرای درده محض کردم فروشتووی کودکی که تنها موندبا خوده هیولا جعبه ی جادوپدر و مادر اون بیرون در پی هیاهونگران که چی میاد سره بچه هامونشب میومدن خونه خسته داغونکوفته روی گاز وسط شالودهرچند گرم بود یه چی براش میسوختنسلِ من بود میسوخت آروم[کروس]نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من سوختنسلِ من نسلِ من سوختنسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من سوخت[ورس دو]نسلِ من طعم همه چیو کشیدشما صورت بودید فقط چشیدنگاه کردید وقتی ماشرو کشیدوقتی طنابو کشید وقتی صلیب و کشیدمیخکوب روی توپنتیجه اش روز قبل مکتوباون چه آویزون بود فک بودنسلِ من نسلِ من این وسط مشکوکیه روز به تحقیق یه روز به خستگییه روز دیگه یه گوشه لش بودسعی کرد همه چی رو واضح بیبینهبا اینکه اونچی که دادن دستش میکرد تهش دودهدف روشنیِ حقیقت گفتنیِوقتی تاریکی هی میشه تکراربرای روشنی یه نسل سوختنیه[کروس]نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من سوختنسلِ من نسلِ من سوختنسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من نسلِ من نسلِ مننسلِ من سوخت